Právní službyfyzická osobaObčanské právo

Poskytneme Vám poradenství v případě potřeby učinit jakýkoli právní úkon, který může přinést běžný život, pomůžeme Vám při uzavírání nejrůznějších smluv a vymáhání nároků z nich. Poskytneme Vám rovněž veškeré právní služby při vymáhání všech Vašich nároků v soudním či rozhodčím řízení.Nemovitosti

Poradíme Vám při prodejích a nákupu nemovitostí či jejich částí (včetně nákupu nemovitostí do společností) a zápisu změn do katastru nemovitostí, vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, zřizování věcných břemen, pronájmu nemovitostí či při vyklizení nemovitostí, ale i při sousedských sporech a ochraně pokojného stavu.Pracovní právo

Poradíme Vám při uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti, případně při jejich ukončování.Správní právo a související

Poskytneme Vám právní poradenství při vyřizování jakékoliv záležitosti u všech druhů správních orgánů, zejména v oblasti stavebního práva, daňového práva a cizineckého práva. Máme rozsáhlé zkušenosti s nápravou nezákonných správních rozhodnutí, nesprávného úředního postupu a s opatřeními proti nečinnosti správních orgánů. Boj s úředním šimlem můžete tedy klidně nechat plně na nás.Rodinné právo

Poskytujeme právní poradenství týkající se rodinných vztahů, zejména při sporech o výživné mezi rodiči a dětmi i mezi manžely navzájem a při rozvodech.Ochrana osobnosti a autorské právo

Pomůžeme Vám při zásazích do Vašeho zaručeného práva na ochranu osobnosti, života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, Vašeho jména a projevů osobní povahy a při vymáhání přiměřeného zadostiučinění. Poradíme Vám, jak nejlépe ochránit Vaše autorská díla, jako výsledky Vaší jedinečné tvůrčí činnosti.Přestupky a Trestní právo

Poskytneme Vám právní pomoc při přestupkovém či trestním řízení.Další služby

Mimo uvedené služby také provádíme advokátní úschovy, ověřujeme podpisy a zajišťujeme úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě či převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby.PodnikatelObchodní právo

Poradíme Vám při zakládání společností, navrhneme společenskoprávní dokumenty dle Vašich požadavků, zajistíme sepsání potřebných notářských zápisů, komunikaci s živnostenskými a finančními úřady. Máme rovněž zkušenosti s přeměnami společností i se zrušováním společností a jejich likvidací. Poskytneme Vám poradenství v případě potřeby učinit jakýkoli právní úkon, který vyžaduje Vaše podnikání. Pomůžeme Vám při uzavírání nejrůznějších smluv a uplatňování nároků z nich. Poskytneme Vám rovněž veškeré právní služby při vymáhání všech Vašich nároků v soudním či rozhodčím řízení.Nemovitosti

Sepíšeme či zrevidujeme smlouvy, které budete uzavírat při nabývání, prodejích či správě nemovitostí, a to jak v rámci Vaší podnikatelské činnosti, pokud se specializujete na obchod s realitami nebo při rozšiřování či přesouvání výroby v rámci Vašeho podnikání.Správní právo a související

Poskytneme Vám komplexní právní poradenství ve všech správních řízeních týkajících se Vašeho podnikání. Jsme schopni Vám účinně pomoci zejména s výstavbou, údržbou a rekonstrukcí staveb, a to od samého počátku ve stádiu územního plánování přes fázi územního rozhodování, až po stavební řízení. Máme rozsáhlé zkušenosti s nápravou nezákonných správních rozhodnutí, nesprávného úředního postupu a s opatřeními proti nečinnosti správních orgánů. Nedovolíme, aby byrokrati ohrozili Vaše podnikání.Pracovní právo

Poskytneme Vám právní služby při stanovení podmínek v pracovních smlouvách při přijímání nových zaměstnanců, ale i při ukončování pracovních smluv.Veřejné zakázky

Ucházíte-li se o přidělení veřejné zakázky, připravíme nebo zrevidujeme potřebné podklady pro Vaše úspěšné splnění kvalifikačních předpokladů a poradíme Vám při sestavování nabídky.Právo duševního vlastnictví / IT

Poskytneme právní služby zejména vlastníkům ochranných známek při ochraně jejich práv a v řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví. Poskytneme Vám dále právní služby ve všech relevantních oblastech týkajících se práva informačních technologií. Zpracujeme či zrevidujeme všechny smlouvy související s vývojem a užitím softwarových a jiných IT produktů, zastoupíme Vás při soudním a mimosoudní řešení sporů mezi uživateli a dodavateli informačních technologií.Další služby

Mimo uvedené služby také provádíme advokátní úschovy, ověřujeme podpisy a zajišťujeme úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě či převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby.KorporaceObchodní právo

Náš tým je schopen efektivně poskytovat poradenství menším společnostem stejně jako velkým nadnárodním koncernům. Poradíme Vám zejména při zakládání společností a při uspořádání vztahů mezi společnostmi v rámci koncernu. Poskytneme Vám poradenství v případě potřeby učinit jakýkoli právní úkon, který vyžaduje Vaše podnikání, vyhotovíme potřebné dokumenty, zejména smlouvy o výkonu funkce, zorganizujeme zasedání statutárních orgánů a vyhotovíme záznamy o jejich rozhodnutích, poradíme Vám při zvyšování a snižování základního kapitálu, akvizicích dalších společností nebo podniků či jejich částí a fúzích. Pomůžeme Vám při uzavírání nejrůznějších smluv a uplatňování nároků z nich. Poskytneme Vám rovněž veškeré právní služby při vymáhání všech Vašich nároků v soudním či rozhodčím řízení.Nemovitosti

Poskytneme Vaší společnosti komplexní právní poradenství jak při převodech nemovitostí, tak při jejich správě. Provedeme zejména právní prověrku (due diligence) nemovitostí, o jejichž nabytí máte zájem, prověříme nabývací tituly a navrhneme odpovídající převodní smlouvy.Pracovní právo

Navrhneme pro Vaši společnost vzorové pracovní smlouvy včetně platebních výměrů, smlouvy týkající se poskytnutí některých pracovních prostředků i k soukromým účelům Vašich zaměstnanců a sestavíme vnitřní směrnice či provozní řády. Poradíme Vám také při vyslání Vašich zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty a při snižování stavů zaměstnanců.Správní právo a související

Poskytneme Vám komplexní právní poradenství ve všech správních řízeních týkajících se Vašeho podnikání. Jsme schopni Vám účinně pomoci zejména s výstavbou, údržbou a rekonstrukcí staveb, a to od samého počátku ve stádiu územního plánování přes fázi územního rozhodování, až po stavební řízení. Máme rozsáhlé zkušenosti s nápravou nezákonných správních rozhodnutí, nesprávného úředního postupu a s opatřeními proti nečinnosti správních orgánů. Nedovolíme, aby byrokrati ohrozili Vaše podnikání.Veřejné zakázky

Nabízíme Vám zpracování zadávací dokumentace tak, aby splňovala zákonné požadavky, i administraci veřejné zakázky, pokud jste veřejným zadavatelem. Jste-li naopak uchazečem o přidělení vypsané veřejné zakázky, pomůžeme Vám při přípravě a podání nabídky, zejména při vypracování zadavatelem požadovaných podkladů včetně přípravy podkladů od členů Vašeho koncernu.Právo duševního vlastnictví / IT

Poskytneme právní služby zejména vlastníkům ochranných známek při ochraně jejich práv a v řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví. Poskytneme Vám dále právní služby ve všech relevantních oblastech týkajících se práva informačních technologií. Zpracujeme či zrevidujeme všechny smlouvy související s vývojem a užitím softwarových a jiných IT produktů, zastoupíme Vás při soudním a mimosoudní řešení sporů mezi uživateli a dodavateli informačních technologií.